15/3/20

Regalem «Canyes i Fanc» en valencià familiar mentres dure la crisis del coronavirus

Mentres dure la crisis del coronavirus, regalem el llibre «Canyes i Fanc» en valencià familiar en archiu PDF, i el rebaixem a 7,06 € la versió impresa i 0,99 € la versió electrònica (màxim possible que mos permet Amazon), per a que, qui vullga, puga fer-se en ell com a iniciativa llectora per a soportar la quarantena.

Descarregar en archiu PDF

Vore en Amazon

Sinopsis:

Tres generacions de Palomes: agüelo, pare i fill, cada u en la seua particular manera d’entendre la vida sobre el llac de l’Albufera, entraran en conflicte generacional quan el primer d’ells, amant de la vida tradicional de peixcaor i caçaor, no serà capaç d’entendre al segon, ambiciós per la prosperitat que promet el negoci de l’arròs; i ningú dels dos serà capaç d’entendre al tercer, amant de la vida fàcil i alegre. En les vides d’ells se cruçaran les del vagabunt Sangonera, el ric Canyamel, la humil Borda i la resolta Neleta. I tot ocurrirà sobre una Albufera màgica, eterna i inquietant.

Classificà entre les 50 millors noveles en castellà del sigle XX per el diari «El País» i entre les 100 millors per «El Mundo», esta novela naturalista, «Cañas y Barro», és un gran clàssic de temàtica valenciana de l’escritor valencià més universal, Vicent Blasco Ibáñez.

Escrita originalment en castellà, narrant en estil indirecte els diàlecs d’uns personages que Blasco fa evident que parlen en valencià, demanava a crits una traducció que seguira un model de llengua ben «familiar» per al comú dels valencians.

0 comentaris:

Publicar un comentario