Apèndix de «Canyes i Fanc» en valencià familiar

NOTA: El text que apareix a continuació se correspon en l’apèndix de la traducció a un valencià familiar de la novela «Canyes i Fanc» de Vicent Blasco Ibáñez. També hi ha disponible una versió en PDF de les pàgines del llibre corresponents a l’apèndix (p. 268-306). S’autorisa la reproducció d’este apèndix, total o parcialment, sempre que es cite l’obra i l’autor («Canyes i Fanc», Vicent Blasco Ibáñez), el traductor (Josep Dolz Ruiz) i es cite o enllace esta web (www.valenciafamiliar.com). Més informació sobre el llibre i la possibilitat de comprar-lo en este enllaç.

Apèndix

El present apèndix arreplega més de 900 paraules de la traducció que podrien generar algun ducte en el llector, i dona informació diversa sobre cada una d’elles, com per eixemple la seua traducció al castellà, la seua presència escrita històrica en el valencià, la seua presència viva en el parlar hereditari actual, o la paraula més equivalent que figura en el DNV de l’AVL.

Les cites corresponents a les fonts CIVAL, DHIVAM i ESCRIG són testimonials de la presència escrita històrica en el valencià. S’ha buscat que cada cita figure entre les més antigues existents; no obstant, s’ha procurat també que resulten d’allò més representatives, priorisant en alguns casos, la significació textual o la importància històrica del personage citat, sobre l’antiguetat. S’ha de notar que la primera aparició escrita d’una paraula no sempre supon una continuïtat escrita a partir d’eixe precís moment; no obstant, en una majoria dels casos sí que sol haver-ne continuïtat. La ortografia de totes les cites ha segut adaptà en qüestió d’acents, diéresis, apòstrofs, guions, punts volats, interrogacions, exclamacions i mayúscules, per tal d’acomodar-la al resto del llibre; davant la impossibilitat de tindre la ortografia original en totes elles.

El temps «post àuric», representat per un valor percentual, busca ser un millor dato indicatiu del temps d’existència escrita de la paraula, especialment per a llectors que no coneguen la cronologia de la llengua valenciana. El sigle XV és conegut com el sigle d’or de la llengua valenciana, i l’any 1500 representa d’una manera redona i aproximà la culminació d’esta etapa ―només dèu anys antes (en 1490) s’havia publicat Tirant lo Blanch de Joanot Martorell―. Aixina pues, un valor de +100% indica que la cita pertany a l’época «àurica» o «pre àurica», mentres que una cita pròxima a l’any 1760 té un valor del 50% per estar a mitan camí entre l’any 1500 i l’actualitat.

Per la seua part, la informació extreta de l’ALDC resulta testimonial de la presència viva de les paraules en la parla hereditària actual, classificant les variants en tres categories: generals o casi generales (en MAYÚSCULA), comunes o prou comunes (en minúscula normal), i minoritàries o locals (en minúscula cursiva). Per eixemple, «ALDC: ABRE, albre, M1136» indica la presència en la parla valenciana de dos variants: «abre» que resulta ser general o casi general en tot el territori valencià, i «albre» que resulta ser minoritària o local (mapa 1136 de l’ALDC). A l’hora de fer esta classificació s’ha tingut en consideració la densitat demogràfica i valenciaparlant de cada zona ―evaluà d’una manera qualitativa―, lo qual implica que no sempre va a haver una correspondència entre la classificació feta ací i la extensió geogràfica observable en el mapa de l’ALDC. Este treball classificatori només busca donar una idea general del contingut del mapa, el qual, per la seua naturalea gràfica, no és possible resumir ràpida i breument d’una atra manera. Per motius d’economia s’han omés aquelles variants que s’han considerat menos rellevants per diferir poc significativament unes d’atres o per tratar-se de castellanismes molt localisats.

Llegenda

(CAST) Traducció al castellà. Només figuren les acepcions que apareixen en esta obra.

(CIVAL) Una cita escrita històrica extreta del «Corpus Informatitzat del Valencià». © AVL 2013.

http://cival.avl.gva.es

(DHIVAM) Una cita escrita històrica extreta del «Diccionari Històric del Valencià Modern» (otony 2018). © Ricart Garcia Moya.

http://ricartgarciamoya.com/diccionari

(ESCRIG) Una cita escrita històrica extreta del diccionari de Josep Escrig de 1851.

(Nom) En el cas de cites escrites històriques de personages rellevants com Jaume I, Ausias March, Joanot Martorell, etc., acompanye la cita del nom del personage en qüestió.

(Any) Any de publicació de la cita escrita històrica.

(%) Distància temporal des de l’actual any 2019 a la cita escrita històrica, comparant-la en la distància temporal a l’any 1500. Temps «post àuric».

(ALDC) Variants valencianes que apareixen en el mapa (o llista) corresponent del «Atles Lingüístic del Domini Català». © IEC, Joan Veny i Lídia Pons Griera (1964-1978, 1989-).

https://aldc.espais.iec.cat

(VARIANT) Variants valencianes generals o casi generals ordenaes alfabèticament ―en la traducció normalment s’ha optat per alguna d’estes variants d’haver-ne.

(variant) Variants valencianes comunes o prou comunes ordenaes alfabèticament ―en la traducció normalment s’ha optat per la més comuna d’estes variants quan no hi han del tipo anterior.

(variant) Variants valencianes minoritàries o prou locals ordenaes alfabèticament ―en la traducció normalment s’ha optat per alguna d’estes variants quan no hi han dels tipos anteriors, pero també per motius estilístics subjetius.

(M#) Mapa número # de l’ALDC.

(L#) Llista número # de l’ALDC.

(L#) Llista de respostes parcials número # de l’ALDC.

(AVL) Paraula equivalent que apareix en el DNV.

(→) Referència a una atra paraula en el DNV ―a voltes classificant la que s’ha utilisat en esta traducció com a vulgar o coloquial.

(~) Lloc d’una expressió a on apareix la paraula.

(*) Paraula diversa en una expressió.

(NOTA) Nota particular.

CIVAL: Corpus Informatitzat del Valencià.

DHIVAM: Diccionari Històric del Valencià Modern.

ALDC: Atles Lingüístic del Domini Català.

DNV: Diccionari Normatiu Valencià (AVL).

AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

IEC: Institut d’Estudis Catalans.

Paraules

-à/-aes: DHIVAM: «si creu que tal vegà», 1871, 29%; NOTA: la caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada i derivaes, i en les derivaes de –at, és actualment general en tot el valencià; ALDC: ENSALÀ; ensalada, M1128; AVL: -ada/-des;

abre: CAST: árbol, mástil; CIVAL: «de pi o d·altre abre», 1296, +100% (DHIVAM: «mariners [...] a la punta de l·abre», 1928, 18%); ALDC: ABRE, albre, M1136; AVL: arbre;

abultat: DHIVAM: «és botifarra en lo abultat y ple», 1659, 69%; AVL: voluminós;

acabant, en ~: CAST: después;

acaçar: CAST: perseguir;

acarrejar: DHIVAM: «que gastos els acarrechen», 1733, 55%; AVL: carrejar;

acartonat: ESCRIG: «acartonat», 1851, 32%; AVL: encartonat;

acàs: DHIVAM: «si acàs prou no els ha alabat», 1728, 56%; AVL: potser;

acelerar: DHIVAM: «ab pas acelerat corrent van», 1677, 65%; AVL: accelerar;

acent: ESCRIG: «acent», 1851, 32%; AVL: accent;

aceptable: ESCRIG: «aceptable», 1851, 32%; AVL: acceptable;

aceptar: DHIVAM: «acepte el desafiu», 1808, 40%; AVL: acceptar;

aconteiximent: CIVAL: «diferents aconteiximents de la predicació», 1677, 65%; AVL: esdeveniment;

acordeó: DHIVAM: «a altes hores de la nit [...] guitarra y acordeón [sic]», 1888, 25%; AVL: acordió;

acovardar: DHIVAM: «en fer aire s·acobarden», 1741, 53%; AVL: →acovardir;

acovilar: CAST: cobijar, guarecer;

acreedor: DHIVAM: «acreedor», 1800, 42%; AVL: creditor;

acurrucar: DHIVAM: «fret [...] e acorrucar les carns», V. Ferrer, 1413, +100%; AVL: arrupir;

adelantar: DHIVAM: «s·adelantà en parlar contra son crèdit», 1694, 62%; AVL: avançar;

ademés: DHIVAM: «ademés de ser casat», 1611, 78%; AVL: a més;

adins: DHIVAM: «de més adins», 1614, 78%; AVL: endins;

adinsar: CAST: adentrar; CIVAL: «la nit era ja prou adinsada», 1920, 19%; AVL: endinsar;

adiví: CIVAL: «invocadores he adivines», J. Roig, 1460, +100%; AVL: endeví;

adivinar: CIVAL: «profesia y do de adivinar», 1661, 68%; AVL: endevinar;

admitir: CIVAL: «res volgué admitir», 1651, 70%; AVL: admetre;

adreçar: CAST: enderezar;

afalagar: CAST: halagar;

aforro: CAST: ahorro; DHIVAM: «y s·aforren els diners», 1740, 53%; AVL: estalvi;

afrontar: ALDC: donar vergonya, tindre vergonya, afrontar-se, avergonyir-se, M130;

agalla: ESCRIG: «agalla», 1851, 32%;

agarrar: ALDC: AGARRAR, M344; AVL: →agafar. agobiar: DHIVAM: «a tots tan agoviats», 1787, 44%; AVL: aclaparar;

agonia: ALDC: agonia, oix, angústia, ànsia, M126;

agotar: DHIVAM: «lo major ingeni agota», 1625, 75%; AVL: esgotar;

agravar: DHIVAM: «alguna qualitat agravant», 1608, 79%; AVL: agreujar;

aguardar: DHIVAM: «l·altar mos aguarda», 1660, 69%; AVL: →esperar;

aguasil: CIVAL: «aprés lo aguazil, secretaris y officials», 1585, 83%; ALDC: aguasil, agosil, agusil, alguasil, algusil, M1630; AVL: alguatzil;

agüelo: DHIVAM: «pot ser no sàpia quí és son agüelo», 1706, 60%; ALDC: auelo, yayo, abuelo, agüelo, uelo, M521; AVL: avi/iaio;

aigua: ALDC: àiua, auya, aigua, àuia, M259;

aixina: DHIVAM: «si aixina s·acontenten», 1734, 54%; ALDC: AIXINA, així, aixines, aixins, M1991; AVL: →així;

ajagantar: DHIVAM: «al ajagantat Saul», 1667, 67%; AVL: engegantir/agegantar;

ajocar: CAST: agachar, agazapar; ALDC: ACACHAR-SE, ajocar-se, ajopir-se, M88;

ajopir: CAST: agachar, agazapar; ALDC: ACACHAR-SE, ajocar-se, ajopir-se, M88; ESCRIG: «ajopir», 1851, 32%; AVL: ajupir;

aladre: CAST: arado; ALDC: aladre, forcat, cheruga, M884;

alba: ALDC: alba, amanéixer, apuntar el dia, clarejar, eixir el sol, entre dos clars, fer-se de dia, matinà, punta del dia, rallar el dia, rompre el dia, vindre el dia, M621;

albarzer: CAST: zarza; ALDC: albarzer, barzer, romaguera, sarça, barder, M1093;

alborç: CAST: madroño; DHIVAM: «dir que era Albors [...] y en l·ora que la menjà» (és un joc de paraules entre l’apellido i el frut), 1665, 68%; ALDC: alborç, alborço, cirera de pastor, madronyo, M1204; AVL: →arboç;

alçar els muscles: ALDC: ALÇAR ELS MUSCLES, arropir els muscles, arrufar els muscles, arrunsar els muscles, fer una musclà, moure els muscles, pegar una musclà, M82; AVL: →arrunsar els muscles;

alenar: CAST: resollar, respirar; ALDC: RESPIRAR, alenar, M131;

algassara: CAST: algazara; CIVAL: «per qué mous tanta algaçara», 1677, 65%; AVL: gatzara;

algo: CIVAL: «ab algo de aigua dalt», 1651, 70%; ALDC: ALGO, alguna cosa, res, M1946; AVL: quelcom;

aliviar: DHIVAM: «en orde a aliviar gastos», 1650, 71%; AVL: alleujar;

alivio: DHIVAM: «un rato de alivio y de repòs», 1660, 69%; AVL: alleugeriment;

allaugerar: DHIVAM: «fer nova, allaugerar·lo», 1704, 60%; AVL: alleugerir;

alluntar: CAST: alejar; CIVAL: «quant s·allunta en la mar blava», 1902, 22%; AVL: allunyar;

almesc: CAST: almizcle;

almorzar: DHIVAM: «la gent no almorza», V. Ferrer, 1400, +100%; ALDC: almorzar, amorzar, armossar, M377; AVL: →esmorzar;

alocar: ESCRIG: «alocat», 1851, 32%; AVL: embogir;

alquitrà: CIVAL: «pendre molt oli e alquitrà», J. Martorell, 1490, +100%; AVL: →quitrà;

altaneria: ESCRIG: «altaneries», 1851, 32%; AVL: altivesa;

amenisat: ESCRIG: «ameniçat», 1851, 32%; AVL: amenitzat;

amigacho: DHIVAM: «amigachos ¿cóm va?», 1784, 45%; AVL: company;

amodorrar: DHIVAM: «està endormiscat y amodorrit», 1620, 76%; AVL: ensopir;

amontonar: DHIVAM: «amontonar», 1575, 85%; AVL: →amuntonar;

amoratar: ESCRIG: «amoratar», 1851, 32%; AVL: ablaürar;

amparar: CIVAL: «e digue·li que l·amparàs de la guerra», 1380, +100%; AVL: emparar;

amprar: CAST: emplear, tomar prestado; ALDC: AMPRAR, demanar, M1833;

ànet: CAST: ánade; CIVAL: «a la Albufera [...] boxos, fotges, ànets, xiberts, morells ne sisons ne alcun altre aviam», 1296, +100%; ALDC: PATO, ànet, M1461; AVL: →ànec;

àngul: ESCRIG: «àngul», 1851, 32%; AVL: angle;

angustiós: CIVAL: «en viduitat e soledat molt angustiosa», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: angoixós;

ans: CAST: antes;

antes: DHIVAM: «e si Déus ho vol antes del temps», 1275, +100%; ALDC: ANTES, abans, abantes, ans, M1976; AVL: abans;

antiguetat: CIVAL: «per son boxart y antiguetat», 1585, 83%; AVL: antiguitat;

antiu: CAST: antiguo; DHIVAM: «més antius que les calses de una morena», 1897, 23%; AVL: antic;

antoixar: CAST: antojar; CIVAL: «me s·antoixa que», 1585, 83%; AVL: →antullar;

antorcha: CIVAL: «siris o antorches de sera», 1585, 83%; AVL: →torxa;

anyadir: CIVAL: «ans be sobrava renda per anyadir·ne dos diners més», 1585, 83%; AVL: afegir;

-aor/-ra/-rs/-res: DHIVAM: «ser treballaor y honrat», 1874, 28%; NOTA: la caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ador i derivaes és majoritària en el valencià actual; AVL: -ador/-ra/-rs/-res;

apany: CIVAL: «sens apany ni lluiment», 1585, 83%; AVL: pedaç;

aparato: CIVAL: «e aquí hi havia hun bell aparato», 1585, 83%; AVL: aparell;

aparell: CAST: aparejo;

apariència: DHIVAM: «los descàrrecs que tingueren apariència», 1585, 83%; AVL: aparença;

apedaçar: CAST: remendar; ALDC: cosir un pedaç, posar un pedaç, apedaçar, M420;

apellidar: ESCRIG: «apellidar», 1851, 32%; AVL: congnomenar;

apellido: CIVAL: «per ser lo apellido de Aragó», 1538, 92%; AVL: congnom;

aponar: CAST: agachar, poner en cuclillas;

apoplètic: DHIVAM: «atac apoplétich», 1585, 83%; AVL: apoplèctic;

apoyar: DHIVAM: «per a que apoyàs la tal pretenció», 1585, 83%; AVL: recolzar;

apoyo: CIVAL: «ab lo resguardo y apoyo de moltes cartes reals», 1585, 83%; AVL: recolzament;

apur: CIVAL: «c·apur mos vers sa benignitat», 1486, +100%; AVL: apurament;

apresonar: CIVAL: «vençent la batalla, apresonant diverses dels romans», 1585, 83%; AVL: empresonar;

arcoiris: ALDC: ARCOIRIS, arc de Sant Martí, arc iris, ralla de Sant Martí, M678; AVL: arc de Sant Martí;

ardir: CIVAL: «el fòc de afecte, que ardix en lo pit dels valencians», 1585, 83%; AVL: cremar;

ariçó: CAST: erizamiento, escalofrío; CIVAL: «faran restar moix lo vostr· ariçó» (en referència a l’animal que dona nom a la sensació), 1585, 83%; ALDC: ariçó, tremolí, calfret, tremoló, tremolor, M135; AVL: eriçó;

ariçonà: CAST: erizamiento, escalofrío; DHIVAM: «se m·arisoren els pels», 1585, 83%; AVL: eriçonada;

arisc: CIVAL: «en lo arisc y desinquiet, pareix caball de primor», 1585, 83%; AVL: esquerp;

arna: ALDC: arna, polilla, palometa, tinya, M1541;

arracà: ALDC: arracà, pendiente, pediente, peniente, penyente, piniente, pinyente, M213; AVL: arracada;

arraïl: ALDC: arraïl, arrel, raïl, rel, M1138; AVL: →arrel;

arranc: CIVAL: «li arranchà e li trenchà II dents de la bocha», 1585, 83%; AVL: arrencada;

arraval: CIVAL: «exir a un arraval que estava allí prop», 1585, 83%; AVL: raval;

arrebato: CIVAL: «com tocaven arrebato es despertà» (en referència al toc de campanes intens que és orige d’esta paraula), 1585, 83%; AVL: arravatament;

arreglo: CIVAL: «per a el millor arreglo de esta festa», 1585, 83%; AVL: arreglament;

arremullar: ALDC: arremullar, posar a remulla, remullar, amerar, M1009;

arrepentir: CIVAL: «spantat lo comprador de tant preu, y arrepentit», 1585, 83%; AVL: penedir;

arreu: CAST: de cualquier modo; CIVAL: «ordenats de cent en cent arreu, arreu», V. Ferrer, 1413, +100%;

arrufar: CAST: erizar;

artimanya: CIVAL: «eixa artimanya conseguix la pau», 1585, 83%; AVL: estratagema;

asombrar: CIVAL: «de por yo m·assombre», 1585, 83%; AVL: sorprendre;

asombro: DHIVAM: «sempre he segut el asombro», 1792, 43%; AVL: sorpresa;

assampar: CAST: agarrar, pillar; DHIVAM: «ara els asampe el gat», 1874, 27%; AVL: agarrar;

assessí: DHIVAM: «ser de mon pare asesí», 1585, 83%; AVL: assassí;

assessinar: DHIVAM: «me voldran asesinar», 1585, 83%; AVL: assassinar;

assiento: CIVAL: «se asentà en son asiento», 1585, 83%; AVL: seient;

assomar: CIVAL: «asomats a la finestra», 1585, 83%; AVL: aguaitar;

assot: ALDC: ASSOT, tralla, làtigo, M896;

assucac: CAST: callejón sin salida; CIVAL: «en l·açucach e ab les cases», 1283, +100%; AVL: atzucac;

assunt: DHIVAM: «llogar mon intent en un asunt», 1585, 83%; AVL: assumpte;

assustar: CIVAL: «tots aquells asustar·se han contra los cristians», 1585, 83%; AVL: espantar;

astella: ESCRIG: «astella», 1851, 32%; ALDC: astella, ascla, estella, M299; AVL: estella;

astral: CAST: hacha; ESCRIG: «astral [...] destral o hacha», 1851, 32%; ALDC: ASTRAL, destral, estral, M303; AVL: destral;

astralejar: CAST: despotricar, discutir; CIVAL: «en tant d·astralechar», 1585, 83%; AVL: estralejar;

atarantar: CAST: aturdir;

atascar: DHIVAM: «mira que·l has atascat», 1585, 83%; AVL: embossar;

ataüt: DHIVAM: «y·l posaren en un ataüt davant lo altar mayor», 1585, 83%; ALDC: ataüt, caixa, taüt, M531; AVL: →taüt;

atenció, parar ~: CAST: prestar atención;

atentar: DHIVAM: «qué locures, qué atentats», 1585, 83%; AVL: atemptar;

aterrament: CAST: aterramiento (aumento del depósito de tierras);

aterraor: CAST: aterrador (que cubre con tierra), aterrorizador;

aterrar: CAST: aterrar (cubrir con tierra), aterrorizar;

atesorar: CIVAL: «per a qui tant atesores», 1585, 83%; AVL: atresorar;

atifell: CAST: enser, utensilio;

atinar: CIVAL: «desfigurada, que casi no s·atinava qui podia ser», 1585, 83%; AVL: encertar;

atontar: CIVAL: «y vixqué atontat y fàtuo uns quants anys», 1585, 83%; AVL: atordir;

atormentar: DHIVAM: «qué l·aflig, qué l·atormenta», 1585, 83%; AVL: turmentar;

atre: CIVAL: «li donaren atre», 1585, 83%; ALDC: ATRE, M1911; AVL: altre;

atre, la u * l’~: CIVAL: «no demanarem la u a l’altre nulya», 1263, +100% (CIVAL: «emprendats la u y l'atre quedaren», 1857, 31%);

aturdir: CIVAL: «delicte que aturdí y escandalisà a tota Valéncia», 1585, 83%; AVL: atordir;

aufegar: CIVAL: «aquells que s·aufeguen en lo test de les gallines», 1585, 83%; AVL: ofegar;

aüixaor: CAST: auyentador, ojeador (de la caza); ESCRIG: «ahuixador», 1851, 32%; AVL: →ventamosques (des d’aüixador);

aüixar: CAST: auyentar, ojear (la caza); CIVAL: «aüixar als pardalets y animals de casar», 1868, 29%;

aüllit: ESCRIG: «ahullit», 1851, 32%; AVL: udol;

aument: CIVAL: «perque és aument de dolor», J. Roig, 1460, +100%; AVL: augment;

aumentar: CIVAL: «lur ésser fon per aumentar aquell», A. March, 1460, +100%; AVL: augmentar;

-aür/-ra/-rs/-res: DHIVAM: «están podrits de maürs», 1866, 29%; NOTA: la caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –adur i derivaes és majoritària en el valencià actual; AVL: -adur/-ra/-rs/-res;

ausaes: CAST: desde luego, ciertamente; CIVAL: «quan seràs allí farta·te·n ausades», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: ausades; ausència: CIVAL: «y en ausencia del Rector», 1611, 78%; AVL: absència;

ausent: CIVAL: «a instància d·alcuns altres creedors del dit ausent», 1283, +100%; AVL: absent;

avear: CAST: acostumbrar, avezar; CIVAL: «puix no haveu aveat de dejunar», V. Ferrer, 1413, +100%; AVL: →avesar;

averiguació: CIVAL: «veren lo fonament y averiguació que portava», 1677, 65%; AVL: esbrinament;

averiguar: CIVAL: «chamai se pogué averiguar», 1661, 68%; AVL: esbrinar;

badall: CAST: grieta, rendija; ALDC: badall, clavill, bado, clevill, M448;

badomia: CAST: badomía, despropósito;

badoqueria: CAST: tontería;

balandrà: CAST: balandrán; CIVAL: «uns balandrans que·ls tapen les pantorrilles», 1784, 45%; AVL: balandram;

baldraga: CAST: holgazán;

ballena: DHIVAM: «em tragaria un ast o una ballena», 1385, +100%; AVL: balena;

bambar: CAST: errar, vagar;

bambolla: ALDC: bambolla, bambirol, bufa, bufarota, bufeta, caragolet, M715;

banasta: CAST: banasta (cesta grande);

bandà: ALDC: bandà, ganao, ramat, rabera, serrà, sorrat, surrat, M1578; AVL: bandada;

banyar: ALDC: BANYAR-SE, mullar-se, M670;

barandat: CAST: tabique; ALDC: PARET, barandat, tabic, muro, M217;

barato: CIVAL: «y les vené prou barato», 1585, 83%; AVL: barat;

barco: DHIVAM: «barco de patró Melchior», 1578, 84%; AVL: →vaixell;

barquetot: CAST: barcaza (de transporte de tierra para arrozales);

barral: CAST: porrón; ALDC: BARRAL, catalana, ampolla, porró, M354;

barranc: ALDC: barranc, auyera, rambla, rambliç, M714;

bascollà: DHIVAM: «donant bascollades y colps», 1515, 97%; AVL: bescollada;

bascollera: DHIVAM: «lo bascoll», 1575, 85%; AVL: bescollera;

bassa: CAST: balsa, laguna; ALDC: BASSA, balsa, cadolla, charco, codolla, toll, M719;

bat, de ~ a ~: CAST: de par en par;

becar: CAST: echar una cabezada;

bellugar: CAST: mover;

bendició: CIVAL: «la bendició de esta part de església», 1763, 49%; AVL: benedicció;

bicho: DHIVAM: «cucs i atres bichos», 1891, 24%; AVL: bestioleta;

bla: CAST: blando; ALDC: bla, blanet, moll, mollet, tendre, tou, M1047;

boca, a ~ nit: ALDC: a boca nit, a boqueta nit, a poca nit, a poqueta nit, entre dos clars, posta de sol, vesprà, M626;

bocoi: ALDC: bocoi, tonell, barril, cuba, tina, M977;

boda: ALDC: boda, casament, M460; AVL: →casament;

boljaca: CIVAL: «posàs la caxeta en la bolchaca», 1585, 83%; AVL: butxaca;

bolsa: CIVAL: «diners de la bolsa», 1585, 83%; AVL: bossa;

bolso: CIVAL: «un bolso d·estos de pell», 1800, 42%; AVL: bossa;

bondó, a ~: CAST: en abundancia;

bonico: CIVAL: «molt bonico i de bones inclinacions», 1494, +100%; AVL: →bonic;

borbolló: CAST: borbotón;

borinot: CAST: abejorro; ALDC: borinot, brumerol, burumbot, M1535;

borrar: CIVAL: «tenia en la paret de sa casa scrit lo nom [...] y feren borrar y emblanquinar la pared», 1585, 83%; AVL: →esborrar;

borrim: CAST: llovizna; ALDC: borrim, llovizna, aigua cernuda, aigua fina, aigua menuda, aigua prima, borrasquina, escorriu de boira, llemeneta, mullizna, plovizna, plugeta, pluja menuda, reixiuà, ventpluig, M667;

bota: ALDC: BOTA, borracha, M353;

botinflat: CAST: abotagado, hinchado;

bòva: CAST: enea, espadaña; ALDC: boga, bòva, M1077;

bramit: DHIVAM: «molt trist plor bramits com foll donava», 1527, 94%; ALDC: bram, bramit, rebuzno, L85; AVL: bram;

bri: CAST: brizna;

brivó: CIVAL: «perque era un brivó y no volia treballar», 1661, 68%; AVL: bergant;

bròfec: CAST: brusco, zafio;

bromera: CAST: espuma; ALDC: bromera, espuma, sabonera, broma, M1644;

bulto: CIVAL: «aparegué en la forca un bulto penjat», 1585, 83%; AVL: bult;

burgués: DHIVAM: «els burguesos qué faran», 1885, 25%; AVL: burgés;

burguesia: CIVAL: «la burguesia nacional i el militarisme feudal», 1935, 16%; AVL: burgesia;

cabanya: ALDC: barraca, cabanya, caseta, casucha, chabola, choça, cubert, M1264;

cacarejar: ALDC: CACAREJAR, cloquejar, M1496;

cachap: CAST: gazapo (cría de conejo); ALDC: cachap, conillet, M1473;

cachoches: CAST: cachazudo;

cadafal: CAST: cadalso, catafalco;

caduf: CAST: arcaduz, cangilón; CIVAL: «portava per divisa rodes de cénia ab los cadufs tots d·or», J. Martorell, 1490, +100%; ALDC: caixons, calaixons, cadufos, cangilons, canquilons, cantilons, poalets, M734;

caïa: CIVAL: «que no caia mon llibre, ni caure pusca», Jaume I, 1385, +100%; AVL: queia;

caïra: CIVAL: «eixia del rincó [...] aon tinc la caira y el servidor», 1809, 40%; ALDC: cadira, caïra, caria, M296; AVL: cadira;

calça: CAST: media; ALDC: CALÇA, M210;

caldero: CIVAL: «hun caldero de coure», 1541, 92%; ALDC: CALDERA, caldero, M335; AVL: calder;

calitat: CIVAL: «esguardants la calitat y condició de aquells», 1372, +100%; AVL: qualitat;

caliu: ALDC: caliu, brasa, brasilà, rescoldo, M313;

camallut: CAST: zancudo;

canadelles: CAST: vinajeras;

candela: ALDC: candela, candeleta, canela, caneleta, espelma, M543;

cànem: CAST: cáñamo; ALDC: CÀNEM, cànim, cànyem, cànyom, M1007;

cansanci: ESCRIG: «cansanci», 1851, 32%; AVL: cansament;

cantitat: CIVAL: «enbriac per la gran cantitat de vi», 1280, +100%; AVL: quantitat;

canyamel: CAST: caña de azúcar;

canyaret: CAST: bulla;

cap, fer ~: CAST: acudir;

capdell: ALDC: CAPDELL, ovillo, M1018; AVL: cabdell;

captar: CAST: mendigar;

caraceta: CAST: careta; ALDC: caraceta, careta, caraça, màixquera, màscara, M568; AVL: carasseta;

caramella: CAST: caramillo;

caramull, a ~: CAST: colmadamente; ALDC: caramull, colmo, coromull, M853;

caréixer: CIVAL: «y encontraven remey los que careixien d’ell», 1677, 65%; AVL: mancar;

carent: CIVAL: «en edat decrèpita, carent e freturant de seny natural», 1381, +100%; AVL: faltat;

carinyo: CIVAL: «el gran carinyo que tenia al difunt», 1661, 68%; AVL: →afecte;

carinyós: ESCRIG: «carinyós», 1851, 32%; AVL: →afectuós;

carraspera: ESCRIG: «carraspera», 1851, 32%; AVL: raspera;

casco: CIVAL: «en casco y en corasa», 1857, 31%; AVL: casc;

caserio: CIVAL: «arraval i caserio del terme», 1846, 33%; AVL: caseriu;

castanyejar: ALDC: castanyejar, castanyolar, dentejar, quixalejar, rechinar, recloixir, recruixir, repicar, tiritar, titiritar, tremolar, trinar, M689; AVL: tremolar les dents;

catarata: ESCRIG: «catarates», 1851, 32%; AVL: cataracta;

cebà: CAST: encebollada;

cementeri: ALDC: CEMENTERI, fosar, M532;

centro: ESCRIG: «centro», 1851, 32%; AVL: centre;

ceremònia: CIVAL: «ceremònia ab què combregà dit virrey», 1525, 95%; AVL: cerimònia;

cetrí: ESCRIG: «cetrí», 1851, 32%; AVL: citrí;

chafarderia: CAST: chismorreo;

chala: CAST: juerga;

chança: CAST: chanza;

changlot: CAST: sollozo;

chillar: CIVAL: «com ocells, passen chillant», J. Roig, 1460, +100%; AVL: →cridar;

chimenera: CAST: chimenea; ALDC: chimenera, fumeral, aixumenera, M315;

chiste: CIVAL: «celebrant chiste tan gran», 1850, 32%; AVL: →acudit;

chiulit: ALDC: chiulit, cholit, chulit, cheulit, chiulet, chulet, M609; AVL: xiulit;

choça: DHIVAM: «y habità allí en choses y barraques», 1569, 86%; AVL: cabanya;

cinglar: CAST: azotar;

círcul: ESCRIG: «círcul», 1851, 32%; AVL: cercle;

ciri: ALDC: bugia, ciri, espelma, candela, vela, M337;

claritat: CIVAL: «ni deya plaer jutge com claritat de feyt e ben», 1295, +100%; AVL: claredat;

clavill: CAST: grieta, rendija;

cloquejar: CAST: cloquear;

closca: CAST: caparazón;

clucar: CAST: guiñar; ALDC: fer l’ullet, clucar l’ull, fer una ullà, guinyar l’ull, pegar una ullà, M13;

codícia: DHIVAM: «com feu matar a son germà per codícia dels bens», 1444, +100%; AVL: cobdícia;

codiciós: ESCRIG: «codiciós», 1851, 32%; AVL: cobdiciós;

colege: ESCRIG: «colege», 1851, 32%; AVL: col·legi;

coll, fer ~ de figa: CAST: morirse;

cometut: ESCRIG: «cometut», 1851, 32%; AVL: comés;

cómodo: CIVAL: «que proveixca de casa e aposentament pus cómodo que·s poga trobar», 1493, +100%; AVL: còmode;

companyer: DHIVAM: «si els companyers li picaven», 1776, 46%; AVL: company;

concurrir: DHIVAM: «baixar a concurrir ab lo virrey», 1661, 68%; AVL: concórrer;

condenar: CIVAL: «éser condenat per injuriós», 1263, +100%; AVL: condemnar;

coneiximent: CIVAL: «de veritat e coneiximent de les proves e de les virtuts», Jaume I, 1385, +100%; AVL: coneixement;

conillets amagar: CAST: el juego del escondite; ALDC: a conillets, a conillets amagar, a conills, a conills amagar, a conillons amagar, a cunillet amagat, a cunillets, a la busca amagà, a la cuc, a la cuc amagar, a la cuquet, a la cut, a la pit, a la pit amagar, a la piu, a la put, a la quit, a la quit amagat, a samacut, M601;

conrear: CAST: cultivar;

conseguir: CIVAL: «que no y poria conseguir», 1296, +100%; AVL: →aconseguir;

consumer: CAST: consumero;

consunció: ESCRIG: «consunció», 1851, 32%; AVL: consumpció;

contabilitat: ESCRIG: «contabilitat», 1851, 32%; AVL: comptabilitat;

contar: CIVAL: «que al contar dels diners», 1284, +100%; AVL: comptar;

contentar: CIVAL: «volent·me contentar mon ferm voler», A. March, 1425, +100%; AVL: →acontentar;

contínuo: CIVAL: «cambrés, criats i servidors, qui són aquí en lo servei contínuo», 1493, +100%; AVL: continu;

contracor, a ~: CAST: a regañadientes;

contratiste: ESCRIG: «contratiste», 1851, 32%; AVL: contractista/contractiste;

copla: CIVAL: «cadahú de la dansa dia sa copla davant de la dama», 1585, 83%; AVL: cobla;

coraça: ESCRIG: «coraça», 1851, 32%; AVL: cuirassa;

corajós: CAST: animoso, valeroso;

corbella: CAST: hoz; ALDC: corbella, falç, M819;

correjam: CAST: correaje;

corrompina: CAST: hedor;

corruquejar: CAST: arrullar;

corset: ALDC: corset, cosset, faixa, corpinyo, corsé, M185;

costra: DHIVAM: «amarch convit, cubert de dolça costra», B. Fenollar, 1495, 100%; AVL: →crosta;

coure: CAST: cobre;

courenc: CAST: cobrizo;

creència: CIVAL: «lo vell té molta creència / la una per la esperiència / y l·altra per la prudència», 1562, 88%; AVL: creença;

creïa: CIVAL: «sense ducte creía [sic] qu·el buscaven» (l’acent en CIVAL pareix ser de l’original), 1891, 24%; AVL: creia;

creixcut: CIVAL: «e ab vós ha creixcut, trenta y tres anys que sou stat en aquest món», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: crescut;

crepúscul: ESCRIG: «crepúscul», 1851, 32%; AVL: crepuscle;

cresol: CAST: crisol; ALDC: CRESOL, cresola, M336;

cristal: CIVAL: «de cristal, d·argent daurat», 1344, +100%; ALDC: CRISTAL, vidre, M241; AVL: cristall;

cruçar: DHIVAM: «y crusant lo camí de Morella», 1723, 57%; AVL: creuar;

cubrir: CIVAL: «damàs blanch per al mateix faches per a cubrir l·adaraga», 1493, +100%; ALDC: CUBERT, cobert, M666; AVL: cobrir;

cuchitril: DHIVAM: «cuchitrils, tot son salons», 1914, 20%; AVL: cau;

cucurrejar: CAST: arrullar; CIVAL: «yo la aní cucurrechant, fent·li a voltes de la aleta», 1795, 43%; AVL: acaronar;

cuejar: CAST: colear;

cuento: DHIVAM: «cuento del porch espí», 1561, 88%; AVL: conte;

cuerno: DHIVAM: «maixqueres portaven [...] cuernos», 1625, 75%; ALDC: CUERNO, banya, M1306; AVL: banya;

cuidadós: ESCRIG: «cuidadós», 1851, 32%; AVL: acurat;

cuidao: CIVAL: «que tinguen particular cuidado», 1611, 78%; AVL: atenció;

cuiro: CAST: cuero, pellejo; ALDC: cuiro, bot, bota, boto, M352;

cult: DHIVAM: «al cult ingeni», 1656, 69%; AVL: culte;

cumplir: CIVAL: «a les dites coses a cumplir», 1280, +100%; AVL: complir;

cuquello: CAST: cuclillo; ALDC: CUQUELLO, cuco, cucut, cuquillo, M1596; AVL: →cucut;

cuscanelles: CAST: cosquillas; ALDC: casinogues, conetes, cosconelles, cosquilles, cosquinyoles, cuscanelles, cusquerelles, picoretes, sigolletes, M104; AVL: →cosquerelles;

d’ (ad): CIVAL: «amor que tenim ad aquelles», 1482, +100%; AVL: ad;

dàdiva: CIVAL: «ni la fiu per dàdiva ni per deure·li molt», 1688, 63%; AVL: do;

debaes: CAST: gratuitamente, inútilmente;

deleitar: CIVAL: «fruit de deleyt del qual negú no tasta», J. de S. Jordi, 1430, +100%; AVL: delectar;

delliberació: CIVAL: «emper açò haut delliberació», 1326, +100%; AVL: deliberació;

dependre: CIVAL: «sa magestat ne porà dependre tres coses», 1520, 96%; AVL: aprendre/deprendre;

deprengut: ESCRIG: «deprengut», 1851, 32%; AVL: aprés/deprés;

derretir: CIVAL: «veure la sglésia cremar·se [...] que tot sortia derretint·se», 1525, 95%; AVL: fondre;

derribar: CIVAL: «ser derribada, per cans menjada», J. Roig, 1460, +100%; AVL: derrocar;

desarrollar: ESCRIG: «desarrollar», 1851, 32%; AVL: desenrotllar;

desbarriar: CAST: descarriar;

desbotifarrar: CAST: destripar, reventar;

descubrir: CIVAL: «no sien revelades ni descubertes», 1296, +100%; AVL: descobrir;

desembre: ALDC: decembre, desembre, dicembre, diciembre, disembre, disiembre, M634;

desensonillar: CAST: despertar;

desenvoltura: CIVAL: «com a home desembolt», J. Martorell, 1490, +100%; AVL: desimboltura;

desfallir: CAST: desfallecer; CIVAL: «no era per desfalliment de jutge», 1329, +100%; AVL: defallir;

desfea: CIVAL: «y plorant que se desfea», 1841, 34%; AVL: desfeia;

desfondar: CIVAL: «desfondes la cadira de la culada», 1910, 21%; AVL: desfonar;

desgarraor: CIVAL: «y qu·es desgarrasen les ymàtgens [...] y qu·es llevàs del tot la memòria», 1585, 83%; AVL: esgarrador;

desgotar: CAST: achicar, desaguar;

desori: CAST: confusión, desorden;

despedir: CIVAL: «despedí·s de sa senyoria ab multíssima reverència», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: →acomiadar;

despellotar: CAST: despellejar;

despentolat: CAST: harapiento;

desportellar: CAST: desportillar;

despreci: CIVAL: «ab algun gènero de despreci o desabriment», 1677, 65%; AVL: menyspreu;

despreciable: CIVAL: «sens ducte fonch despreciable», 1763, 49%; AVL: menyspreable;

despreciar: CIVAL: «qui desprecià la proposta», 1763, 49%; AVL: menysprear;

después: CIVAL: «bisbe que era enans [antes] de Calahorra y después archebisbe de Valéncia», 1659, 69%; ALDC: DESPUÉS, dispués, endespués, M1977; AVL: després;

desquarterar: CAST: descuartizar; CIVAL: «y·s llevaren les orelles a la porta de la sala, y la mà dreta davant la casa on havien fet lo mal, y·s descuarteraren en la forqua del mercat», 1573, 85%; AVL: esquarterar;

dessifrar: CIVAL: «qué vol dir lo profeta en tal enigma? Descifra·l», 1666, 68%; AVL: desxifrar;

destarifo: CAST: despropósito, disparate;

destarroçar: ALDC: destarroçar, entaular, esclafar tarroços, M791; AVL: desterrossar;

desvanir: CAST: desvanecer;

desvergonya: ESCRIG: «desvergonya», 1851, 32%; AVL: desvergonyiment;

dia: CIVAL: «dix·nos [...] e nós dixem·li [...] e ell dia que [...] dixem nós», Jaume I, 1380, +100%; AVL: deia;

dichós: CIVAL: «la present iglésia dichosa goza insignes relíquies» (en sentit positiu), 1525, 95%; AVL: maleït;

dinés: CIVAL: «pagar los dits dinés», 1269, +100%; ALDC: DINÉS, diners, qüens, M1849; AVL: diners;

disfrassar: CIVAL: «se disfrasàs y·s fes màxquera», 1585, 83%; ALDC: disfràs, màixquera, disfers, disfrés, M566; AVL: disfressar;

dispondre: CIVAL: «aquestes matexes coses disponem ésser observades», 1344, +100%; AVL: →disposar;

distinguir: CIVAL: «sens llums [...] no podien distinguir, ni conèxer molt be les persones», 1585, 83%; AVL: distingir;

dolència: ESCRIG: «dolència», 1851, 32%; AVL: dolença;

domàs: CAST: damasco;

dorat: CIVAL: «mig llit de camp dorat», 1620, 76%; AVL: daurat;

dotor: CAST: cotilla, entrometido;

dotorejar: CAST: cotillear, entrometer;

dotoreria: CAST: cotilleo, entremetimiento;

ductar: CAST: dudar; CIVAL: «per a que no es ductàs de la veritat», 1661, 68%; NOTA: històricament pot observar-se una evolució del dubtar/duptar clàssic a ductar; AVL: dubtar;

ducte: CAST: duda; CIVAL: «pues, sens ducte ni encariment, fonch lo millor que en Valéncia chamai se ha vist», 1661, 68%; NOTA: històricament pot observar-se una evolució del dubte/dupte clàssic a ducte; AVL: dubte;

dumenge: CIVAL: «que nengun tintorer pugua parar ni hobrar tinta alguna dumenge ni festa», 1472, +100%; ALDC: dumenge, diumenge, domenge, M629; AVL: diumenge;

-ea/-ees: CIVAL: «clamar mercé a la bonea e misericòrdia de Deu», 1296, +100%; AVL: -esa/-eses;

eix: CAST: ese; CIVAL: «en eix ganchet sol se aferra», 1497, +100%; AVL: →eixe. eixam: CAST: enjambre; ALDC: EIXAM, M1516;

eixemple: CIVAL: «dona mal eixemple», 1414, +100%; AVL: exemple;

eixercici: CIVAL: «havien fet los eixersisis per a admetre·ls a l·examen», 1661, 68%; AVL: exercici;

eixercir: ESCRIG: «eixercir», 1851, 32%; AVL: exercir;

eixèrcit: DHIVAM: «pera fer de escolans tan gran eixèrcit», 1649, 71%; AVL: exèrcit;

eixorbitant: DHIVAM: «un eixorbitant servici», 1735, 54%; AVL: exorbitant;

eixugar: CAST: secar; ALDC: eixugar-se, secar-se, M671;

ell/ella/ells/elles, com ~ a soles: CAST: en alto grado (en referencia a una cualidad); CIVAL: «enamoradís com ell a soles», 1933, 17%;

embelés: DHIVAM: «era son virtuós dir el embelés de l·auditori», 1677, 65%; AVL: embadaliment;

emblanquinar: ALDC: blanquejar, emblanquinar, blanquinar, M218;

embutir: DHIVAM: «embutir», 1575, 85%; AVL: embotir;

empenyar: CIVAL: «si no donaven diners a la ciutat, que estaven molt empenyats ab molt forment», 1585, 83%; AVL: empenyorar;

emperatriu: CIVAL: «tenia de trobar·se al part de la emperatriu, qu·estava prenyada», 1525, 95%; AVL: emperadriu;

empolvar: DHIVAM: «tots a reu empolvant les peluques sinse bucles», 1795, 43%; AVL: empolsegar;

empudegar: CAST: apestar;

en (locatiu): CIVAL: «lo qual privilegi fon dat en Valencia», 1335, +100%; AVL: a;

en (conexió/mig): «guisat que fon el pollastre en arrós», 1776, 47%; AVL: amb;

encà: CAST: aún, todavía; CIVAL: «aí encà es troben les costums sencilles», 1872, 28%; AVL: encara;

encabant: DHIVAM: «encabant m·en aniré», 1868, 29%; AVL: en acabant;

encarniçar: CIVAL: «la chent estava molt encarnisada y ganosa de venir a les mans en los llauradors, pero permeté nostre Senyor que tot se asosegà», 1661, 68%; AVL: aferrissar;

encerrellà: CAST: copo, mechón;

enchiser: CAST: hechicero; DHIVAM: «ma abuela fon enchisera, y gran dona, cap sagrat», 1760, 49%; AVL: encisador/enciser;

encomiar: CAST: encomiar;

enfado: CIVAL: «mostrà tenir·ne gran enfado», 1585, 83%; AVL: enfadament;

enfermer: CIVAL: «y a la enfermera [...] demane la labativa», 1650, 71%; AVL: infermer;

enfilat: CAST: ristra;

enfollir: CAST: enloquecer;

engabiar: CAST: enjaular;

engrunsar: CAST: mecer; ALDC: engrunsar, engronsar, gronsar, M266;

enjugassar: ESCRIG: «enjuasar», 1851, 32%; AVL: enjogassar;

enlluernar: CAST: deslumbrar;

enrecordar: CIVAL: «be te·n pots enrecordar», 1820, 38%; AVL: en recordar;

enrullar: CAST: rizar;

ensalçar: DHIVAM: «ensalçant a qui adora», 1802, 41%; AVL: exalçar;

ensanyar: ESCRIG: «ensanyar», 1851, 32%; AVL: encruelir;

ensomi: CAST: sueño; CIVAL: «també figurí en lo ensomi», 1748, 52%; ALDC: ENSÒMIT, ensomi, sòmit, M277; AVL: ensomni;

ensomiar: CAST: soñar; CIVAL: «ensomií que ma agüela al món habia tornat», 1748, 52%; ALDC: ENSOMIAR, somiar, M276; AVL: ensomniar;

entendriment: CAST: enternecimiento;

enterar: CIVAL: «se volgué molt ben enterar del fet», 1585, 83%; AVL: →assabentar;

entonces: CIVAL: «en la cavitat vital pot fer·se penetrant, y entonces pot tenir perill de la vida», 1650, 71%; AVL: llavors;

enujós: CAST: enojoso;

envoltori: ESCRIG: «envoltori», 1851, 32%; AVL: embolcall;

envoltura: DHIVAM: «un paquetet, que per la envoltura», 1926, 17%; AVL: embolcall;

era: ALDC: era, sequer, M836;

erguir: CIVAL: «dreta, plantada, erguida com una marbrenca efígie», 1915, 20%; AVL: dreçar;

erm: ALDC: camp perdut, erm, terreno perdut, M741;

ert: ALDC: adormides, congelaes, ertes, gelaes, agarrotaes, enganchaes, engarrotaes, sompes, tieses, M690;

esbatuçar: CAST: zurrar;

esblanquir: CAST: emblanquecer;

escàndalo: DHIVAM: «y el escàndalo tan gran que causen a tot lo poble», 1790, 44%; AVL: escàndol;

escaparate: DHIVAM: «moltes en los escaparates», 1680, 65%; AVL: aparador;

escata: CAST: escama;

esclafit: CAST: chasquido, estallido;

escodrinyar: CAST: escudriñar;

escollera: ESCRIG: «escollera», 1851, 32%; AVL: escullera;

escomençar: CIVAL: «que escomencen a regar el diluns», 1275, +100%; AVL: →començar;

escritura: CIVAL: «si alcun s·escritura per testimini», 1275, +100%; AVL: escriptura;

escrúpul: ESCRIG: «escrúpul», 1851, 32%; AVL: escrúpol;

escupir: CIVAL: «si li escupirà en la cara», 1329, +100%; AVL: escopir;

esglayar: cast: asustar;

esgolar: CAST: deslizar;

esguellar: CAST: desgarrar;

esmunyir: CAST: resbalar (por un lugar estrecho);

esmussar: CAST: dar dentera;

espessura: CIVAL: «una gran silva on havia una gran espessura d·arbres», A. Canals, 1395, +100%; AVL: espessor;

esporgar: CAST: podar;

esporta: CAST: espuerta;

esquella: CAST: cencerro, esquila;

esquellot: CAST: esquilón;

esquena: ALDC: ESQUENA, espala, llom, M80;

est: CAST: este; CIVAL: «nomene a est home alferis», 1538, 93%; AVL: →este;

estalvi: CAST: ahorro;

estarnudar: ALDC: ESTARNUDAR, esternudar, estornudar, M121; AVL: esternudar;

estarnut: ALDC: ESTARNUT, esternut, estornut, M122; AVL: esternut;

estómago: CIVAL: «y en la boca del estómago endret del cor li féu dos ferides», 1684, 64%; AVL: estómac;

estomordir: CAST: aturdir; CIVAL: «ademés de la ferida, lo estomordí», 1677, 65%; AVL: →estamordir;

estornudar: CIVAL: «uns ramellets, ab los quals estornudaren molt», 1585, 83%; AVL: esternudar;

estovar: CAST: esponjar, repantigar;

estrela: ALDC: ESTRELA, estrella, estel, estrel, M658;

estretir: CAST: estrechar;

esvarar: ALDC: ESVARAR, pegar un esvaró, esllissar, llissar, rellissar, M83;

eu, ho, u’, ‘u: CIVAL: «tots se pensaven que·u digues del mort fill e ella deya·u de Ypolit», J. Martorell, 1490, +100% (CIVAL: «no eu tenien per verdader», 1661, 69%); AVL: ho (invariable);

exent: ESCRIG: «exent», 1851, 32%; AVL: exempt;

expondre: CIVAL: «trobé moltes bones paraules e metí·les en est llibre, e vullles expondre a profit de mi e d·aquells qui les volran entendre», Jaume I, 1385, +100%; AVL: →exposar;

expòsit: CAST: expósito;

extinguir: CIVAL: «a més de extinguir lo pecat», 1677, 65%; AVL: extingir;

fadrí: CAST: joven, soltero; ALDC: FADRÍ, home, chic, mosso, sagal, M502;

faenafuig: CAST: maltrabaja;

falòria: CAST: faloria, mentira;

fardo: DHIVAM: «cordes de cànem un fardo», 1756, 50%; AVL: fardell;

farol: CIVAL: «gran festa de fochs, falles, menestrills, trompetes, tabals, dolsayna y farols», 1661, 68%; ALDC: FAROL, fanal, llanterna, M929; AVL: fanal;

fea: CIVAL: «moltes altres apparicions fea lo Senyor [...] special apparexia molt sovint», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: feia;

feix: CAST: haz, gavilla; ALDC: costal, feix, garbó, braçat, M301;

feltre: CAST: fieltro;

femar: CAST: abonar; ALDC: FEMAR, abonar, afemar, enfemar, M772;

fer-se a: CAST: acostumbrarse;

fiera: DHIVAM: «ix una fiera molt brava», 1730, 55%; AVL: fera;

figa, fer coll de ~: CAST: morir;

fillola: CAST: hijuela;

fitora: CAST: fisga, tridente;

flare: DHIVAM: «de flares y capellans», 1790, 44%; AVL: frare;

floresta: DHIVAM: «açò és una floresta de tal art y tal primor», 1762, 49%; AVL: forest;

folgança: cast: holganza;

foll: CAST: loco;

fotracà: CAST: gran cantidad;

foya: CAST: hondonada, hoya;

frontera: ALDC: fachà, frontera, M216;

fugina, fer ~: CAST: escaquearse;

fulano: CIVAL: «volien portar y deixar a fulano», 1677, 65%;

fumeral: CAST: chimenea;

furó: CAST: hurón;

fusil: CIVAL: «que portava el fusil», 1769, 48%; AVL: fusell;

ganància: CIVAL: «se·ls dona dèu sous més [...] per sa ganància», 1472, +100%; AVL: guany;

ganao: CIVAL: «ton ganao o ton bestiar no envies a pasturar», 1853, 31% (en CIVAL n’hi ha també una cita de V. Ferrer de 1410 que diu: «¿havets ganado [sic]? hajau pastors»); ALDC: GANAO, rabera, ramat, M1283; AVL: bestiar;

ganguejar: CAST: ganguear; ESCRIG: «ganguejar», 1851, 32%;

ganyir: CAST: gañir, gemir;

garbó: CAST: haz;

gargamell: CAST: gaznate;

gatameu, a ~: CAST: a gatas;

gatillo: CIVAL: «una pistola [...] li afluixà el gatillo», 1769, 48%; AVL: gallet;

gavinet: CIVAL: «ara partiu ab un gavinet la poma», V. Ferrer, 1413, +100%; ALDC: GAVINET, ganivet, gavinyet, M362; AVL: →ganivet;

gemec: CAST: gemido;

gemecar: CAST: gemir; CIVAL: «gemecaran aquells qui fugiran», V. Ferrer, 1410, +100%; ALDC: gemecar, queixar-se, M21; AVL: gemegar;

gènero: CIVAL: «cabrits, corderos, ni altres gènero de reses», 1472, +100%; AVL: gènere;

genoll: ALDC: genoll, ginoll, M87;

gentà: CAST: gentío; CIVAL: «quina gentà [...] de gom a gom», 1948, 13%; AVL: gentada;

glatir: CAST: latir;

globo: CIVAL: «com un globo», 1585, 83%; AVL: globus;

gojar: CAST: gozar; CIVAL: «car no gojarà lo meu enemich sobre mi», 1490, +100%; AVL: →gaudir;

gorgueig: CAST: gorjeo; CIVAL: «l·au gorgueja», 1911, 20%; AVL: refilada;

gorro: CIVAL: «el gorro que duen les criatures de bolquers», 1868, 29%; AVL: →gorra;

gosar: CAST: osar;

graçnar: CAST: graznar; ESCRIG: «graçnar», 1851, 32%; AVL: grallar;

granaer: CAST: granadero;

grave: CIVAL: «era una grave persona y onestíssima», 1538, 92%; AVL: greu;

gruga: ALDC: gruga, rosquilla, barrienta, oruga, M1557;

guagira: CAST: guajira (género musical cubano);

guany: CAST: ganancia;

guilopo: CAST: pícaro, travieso;

guirnalda: CIVAL: «li posaren una palma y una guirnalda», 1585, 83%; AVL: garlanda;

guisao: CIVAL: «com les salses al guisao», 1800, 42%; AVL: guisat;

haca: CAST: caballo, jaca;

hacienda: CIVAL: «li confiscaven tota la hazienda», 1585, 83%; AVL: hisenda;

hasta: CIVAL: «y hasta hara, quant se fa esta memòria», 1660, 69%; AVL: fins a;

hereter: CAST: heredero; CIVAL: «fil e hereter d·en Bernat», 1275, +100%; AVL: →hereu;

hermós: CIVAL: «portaven un carro molt hermós y de molt artifici», 1661, 68%; AVL: formós;

hermosura: CIVAL: «per a la major hermosura y firmesa del paviment», 1763, 49%; AVL: bellesa/formosor;

héroe: DHIVAM: «héroes singulars que tant han fet», 1769, 48%; AVL: heroi;

ho, eu, u’, ‘u: CIVAL: «tots se pensaven que·u digues del mort fill e ella deya·u de Ypolit», J. Martorell, 1490, +100% (CIVAL: «no eu tenien per verdader», 1661, 69%); AVL: ho (invariable);

humir: ESCRIG: «humir», 1851, 32%; AVL: →humitetjar;

iglésia: CIVAL: «esperam·los aquí, a la yglésia de Sancta Maria, en lo fossar», Jaume I, 1380, +100%; ALDC: IGLÉSIA, església, ilésia, M541; AVL: església;

immòvil: ESCRIG: «inmòvil», 1851, 32%; AVL: immòbil;

impondre: ESCRIG: «impondre», 1851, 32%; AVL: →imposar;

inagotable: CIVAL: «font de vida inagotable», 1855, 31%; AVL: inesgotable;

indivíduo: CIVAL: «és caballer [...] diputat [...] indivíduo de l·Acadèmia [...] president», 1880, 26%; AVL: individu;

inextinguir: CIVAL: «la lum de gracia que havie, inextinguible era», V. Ferrer, 1413, +100%; AVL: inextingir;

ingeniar: CIVAL: «del ingeni», J. Roig, 1460, +100%; AVL: →enginyar;

ingeniós: CIVAL: «aquell poble ingeniós en tot mal», A. Canals, 1395, +100%; AVL: →enginyós;

inocència: ESCRIG: «inocència», 1851, 32%; AVL: innocència;

inocent: CIVAL: «atényer remey a la vida del tant inocent», B. Fenollar, 1493, +100%; AVL: innocent;

inquebrantable: CIVAL: «una promesa inquebrantable», 1930, 17%; AVL: indestructible;

insoportable: CIVAL: «la mia insoportable dolor», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: insuportable;

instantàneament: ESCRIG: «instantàneament», 1851, 32%; AVL: instantàniament;

insufrible: CIVAL: «de tan mala calitat y costums, y tan insufrible», 1661, 68%; AVL: insofrible;

interrumpir: ESCRIG: «interrumpir», 1851, 32%; AVL: interrompre;

-iste/-ta: CIVAL: «alcun juriste o notari», 1347, +100%; AVL: -ista;

ixqué: CIVAL: «de la qual naffra ixqué sanch», 1275, +100%; AVL: isqué;

ixquera: CIVAL: «ixquera de la aygua el peix», 1677, 65%; AVL: isquera;

jagant: CIVAL: «ha saltat com a jagant», J. R. de Corella, 1490, +100%; AVL: gegant;

jagantesc: ESCRIG: «jagantesch», 1851, 32%; AVL: gegantí/gegantesc;

jaïa: CAST: yacía; CIVAL: «en lo llit jaia», 1920, 19%; AVL: jeia;

jefe: CIVAL: «és un jefe del partit republicà», 1872, 28%; AVL: cap;

jodio: CAST: judío; CIVAL: «ficat entre estos jodios», 1809, 40%; AVL: jueu;

jònec: CAST: becerro, novillo;

jugar: ALDC: juar, jugar, M588;

jugascó: CAST: juguetón;

juncar: CIVAL: «no veé aquels pendre el juncar», 1280, +100%; AVL: →junquera;

juntar: CIVAL: «se n·anà a son pas a juntar·se ab los seus que anaven davant», 1538, 92%; AVL: ajuntar;

junyir: ALDC: jonyir, junyir, ajuntar, aparellar, encollar, enganchar, enjouar, M881;

làbia: ESCRIG: «làbies [...] persuasivas y gracias en el hablar», 1851, 32%; AVL: vèrbola;

làbio: ESCRIG: «labials [...] labiales», 1851, 32%; ALDC: LÀBIO, MORRO, llabi, M42; AVL: llavi;

lívit: CAST: lívido;

llaguna: CIVAL: «llaguna», 1764, 49%; AVL: llacuna;

llançol: CIVAL: «lo llit ab los llançols», V. Ferrer, 1410, +100%; ALDC: llançol, llençol, M273; AVL: llençol;

llanda: CAST: hojalata, lata;

llandós: CAST: latoso;

llar: ALDC: llar, cuina, foguer, fogueril, M1269;

llauger: CIVAL: «lo chich potret may porà ser cavall llauger», J. Roig, 1460, +100%; AVL: →lleuger;

llauraor: ALDC: llauraor, llaurador, M894; AVL: llaurador;

llauro: CAST: labrador (coloquialmente);

llaüt: CAST: laúd;

llavar: ALDC: LLAVAR, rentar, M413;

lleal: CIVAL: «mestre bo e justícia, lleal e savi verdader», Jaume I, 1385, +100%; AVL: →lleial;

llectura: CIVAL: «no pot haver vera notícia per la llectura, ni per lo que entendre se pot de aquella», 1478, +100%; AVL: lectura;

llegítim: CIVAL: «los demés fills llegítims», 1585, 83%; AVL: legítim;

llenç: CAST: lienzo;

llépol: CAST: goloso; ALDC: golós, llépol, golut, llepó, llepolí, llepoló, M1825;

llepolia: CAST: golosina;

llímit: DHIVAM: «habitar fora de la clausura y llímits», 1608, 79%; AVL: límit;

lloar: CAST: alabar, loar;

llobarro: CAST: lubina;

llòbrec: CAST: lóbrego;

llúdria: CAST: nútria;

lluent: CAST: brillante, luciente;

lluir: CAST: brillar, lucir;

llunt: CIVAL: «que vinch de molt llunt», 1677, 65%; AVL: →lluny;

lluntà: CAST: lejano; CIVAL: «y·t veig fosca y lluntana», 1857, 31%; AVL: llunyà;

lo: CIVAL: «per tot lo que él juràs», 1275, +100%;

locà: CAST: locura; ESCRIG: «locà», 1851, 32%; AVL: bogeria;

loco: DHIVAM: «que estau locos», 1684, 64%; ALDC: LOCO, boig, trastornat, M1891; AVL: boig;

locura: CIVAL: «senyal és de gran locura riure, e de gran saviesa plorar», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: bogeria;

malair: CIVAL: «serie malvada cosa e nequíssima malair lo rey e blasfemar», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: maleir;

malasombra: DHIVAM: «un mala·sombra com tu», 1917, 19%; AVL: desgraciat;

maltratar: CIVAL: «maltrata un home molt a sa muller», 1661, 68%; AVL: maltractar;

mampendre: CAST: emprender; CIVAL: «no tenia rentes suficients per a mampendre la obra», 1763, 49%; AVL: mamprendre;

mampresa: CAST: empresa;

manco: CAST: menos;

mandràgula: CAST: perezoso;

màndria: CAST: perezoso;

manossejar: CIVAL: «voler estos manar a soles en la església, o manosejar sos avers», 1763, 49%; AVL: toquejar;

mantero: CAST: perezoso; ESCRIG: «mantero», 1851, 32%; AVL: manter;

manyaco: CAST: niño; ALDC: CHIQUET, chicon, crio, fadrí, manyaco, sagal, M498; AVL: →monyicot;

mar, la ~ de: CAST: muy;

maranya: CIVAL: «enredos [...] deixant semejants maranyes», 1677, 65%; AVL: embolic;

maravella: CIVAL: «se maravella molt lo consell», 1300, +100%; AVL: →meravella;

maravellar: CIVAL: «me fan tot esbalahir o maravellar», A. Canals, 1395, +100%; AVL: meravellar;

maravellós: CIVAL: «lur maravellós ornament», A. Canals, 1395, +100%; AVL: meravellós;

marcit: CAST: marchito;

marés: CAST: marino;

màrfega: CAST: jergón; ALDC: MÀRFEGA, màrfiga, M268;

margalló: CAST: palmito;

marmolar: CAST: regañar, mascullar;

marota: CAST: libélula; ALDC: parot, bolantí, bombot, bruixa, burumbot, cavallet, marota, parotet, pixaví, sangraor, sinyoreta, tallaorelles, M1551;

mascaró: CAST: mascarón;

mastegar: CAST: masticar;

matalap: CAST: colchón; ALDC: MATALAP, matalaf, M267;

maür: CAST: maduro; ESCRIG: «maürar [...] madurar y sus derivados», 1851, 32%; ALDC: madur, maür, M1151; AVL: madur;

medir: CIVAL: «e feem medir la terra del terme de Valéncia», Jaume I, 1380, +100%; AVL: →amidar;

menos: CIVAL: «no perda ningun dret la Vila ni menos lo adquerixque dit Monterde», 1740, 53%; ALDC: MENOS, manco, M1917; AVL: menys;

mentrimentres: CAST: mientras;

mereixquera: CIVAL: «com no·s mereixqua», 1402, +100%; AVL: meresquera;

milagrós: DHIVAM: «aquell Sant, milagrós», 1740, 53%; AVL: miraculós;

minyó: CAST: miñón;

mitan: CIVAL: «dotse pases de ample asta mitan Rambla», 1817, 38%; AVL: →mitjan;

mocaor: ALDC: mocador, mocaor, macaor, M125; AVL: mocador;

moll: CAST: blando;

molleta: ALDC: MOLLA, MOLLETA, migalla, migueta, M1042;

mollot: CAST: blandengue; ESCRIG: «mollot», 1851, 32%; AVL: mollenc;

momentànea: DHIVAM: «no deixarà de ser una simpatia momentànea», 1927, 17%; AVL: momentània;

monot: CAST: especie de nasa que se usa para pescar en la Albufera;

mónstruo: CIVAL: «un mónstruo [...] lo qual tenia [...] dos caps distincts», 1612, 78%; AVL: monstre;

montanya: CIVAL: «pujaren alt a la cima de la montanya», V. Ferrer, 1410, +100%; ALDC: montanya, muntanya, lloma, monte, tossal, M701; AVL: →muntanya;

montanyar: CIVAL: «entre canyars y montanyars», 1666, 68%; AVL: muntanyar;

montar: DHIVAM: «montar en mon alasà», 1784, 45%; AVL: muntar;

montó: CIVAL: «que tinguen diners a montons», B. Fenollar, 1497, 100%; AVL: muntó;

monyicot: CAST: muchachuelo;

mornell: CAST: albéntola;

morrera: CAST: hocico;

morrió: CAST: morrión;

muiguera: DHIVAM: «si yo em muiguera», 1873, 28%; AVL: morira;

muller: ALDC: DÒNA, muller, M504;

munyir: CAST: ordeñar; ALDC: MUNYIR, esmonyir, esmunyir, monyir, ordenyar, M1388;

munyó: ESCRIG: «munyó», 1851, 32%; AVL: monyó;

muscle: ALDC: MUSCLE, espala, paletilla, M81;

nàcar: DHIVAM: «convertixes les aygues en nàcar», 1614, 78%; AVL: nacre;

nacrat: CAST: nacarado;

naixcut: CIVAL: «tots molt goijosos de aver naixcut fill», 1677, 65%; AVL: nascut;

nansa: CAST: nasa;

navaixà: CIVAL: «li pegà en una navaixa una coltellada», 1661, 68%; AVL: →navallada (des de navaixada);

negrelló: CAST: negruzco;

numerós: CIVAL: «grandíssimo número e quasi infinit de gent», 1472, +100%; AVL: nombrós;

obedir: DHIVAM: «al seu rey obedir», 1794, 43%; AVL: →obeir;

objeció: ESCRIG: «obgeció», 1851, 32%; AVL: objecció;

obrir: ALDC: OBRIR, aubrir, aurir, ubrir, M41;

obstàcul: DHIVAM: «ni porta obstàcul», 1410, +100%; AVL: obstacle;

ocurrir: CIVAL: «puix així se li avia ocurrit», 1677, 65%; AVL: ocórrer;

ojalà: CIVAL: «els lleva la vida y salut del cos. Ojalà no·ls lleve la de la ànima», 1677, 65%; AVL: tant de bo;

oldre: CAST: oler;

olfatejar: ESCRIG: «olfatejar», 1851, 32%; AVL: olorar;

olfato: CIVAL: «que asta el olfato corporal es fera pesada y ofensiva», 1763, 49%; AVL: olfacte;

olor: ALDC: aulor, olor, M133;

olvidadiç: CIVAL: «s·havia olvidat de prou parents» (d’olvidar se deriva olvidadiç), 1585, 83%; AVL: oblidadís;

olvidar: CIVAL: «s·havia olvidat de prou parents», 1585, 83%; ALDC: OLVIDAR, oblidar, olviar, M1851; AVL: oblidar;

ombrienc: CAST: sombrío; ALDC: ombria, umbria, ombradiu, M703 (derivaes d’ombra);

ombriu: CAST: sombrío; ALDC: ombria, umbria, ombradiu, M703 (derivaes d’ombra);

ombrívol: CAST: sombrío; ALDC: ombria, umbria, ombradiu, M703;

opondre: ESCRIG: «opondre», 1851, 32%; AVL: →oposar;

opost: ESCRIG: «opost», 1851, 32%; AVL: →oposat;

orat: CAST: loco;

oreig: CAST: oreo;

orige: CIVAL: «renuncia a la naturalea, orige y vehinatge que té en la dita vila», 1541, 92%; AVL: →origen;

ormeig: CAST: aparejos, pertrechos;

orquesta: DHIVAM: «les orquestes, les donçaynes y tabals», 1797, 42%; AVL: orquestra;

oscur: DHIVAM: «ni més oscur que la fe», 1847, 33%; AVL: obscur;

oscurir: CIVAL: «entrà molt enjorn en Valéncia y casi quant fon al portal del Real ya se oscuria», 1585, 83%; AVL: enfosquir/obscurir;

otony: DHIVAM: «otonyo», 1585, 83% (CIVAL: «en los dies llòbregos d’otony», 1858, 31%); ALDC: OTONYO, primavera d’hivern, sanmiquelà, M636; AVL: tardor;

pa: DHIVAM: «los demés són les nugases pa no desfer·lo», 1855, 31%; AVL: per a;

paca: CIVAL: «paca el pit y paca el cap, y paca el ventre», 1855, 31%; AVL: cap a;

pal: CIVAL: «fer recapte i llicsons pal canari», 1917, 20%; AVL: per al;

paller: CAST: almiar, pajar (al descubierto);

palliça: CAST: pajar (lugar cubierto); ALDC: PALLIÇA, M252; AVL: pallissa;

palmito: ALDC: palmito, abanico, ventall, M293; AVL: →ventall;

palo: CIVAL: «per los palos en que·s sustentava», 1538, 92%; AVL: pal;

panís: CAST: maíz; ALDC: dacsa, panís, M803; AVL: →dacsa;

pansit: CAST: mustio;

pantaixar: CAST: jadear;

pap: CAST: papo;

paraís: CIVAL: «si vols entrar en paraís», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: →paradís;

pardalam: CAST: conjunto de pájaros;

pardo: CIVAL: «calses de vellut pardo», 1573, 85%; AVL: terrós;

parotet: CAST: libélula; ALDC: parot, bolantí, bombot, bruixa, burumbot, cavallet, marota, parotet, pixaví, sangraor, sinyoreta, tallaorelles, M1551;

parpall: CAST: párpado; ALDC: parpall, pàrparo, pàrpado, pàrpol, M15;

passodoble: DHIVAM: «ballen un pasodoble», 1907, 21%; AVL: pasdoble;

pastar: ALDC: PASTAR, fényer, M1033;

pata: CIVAL: «els peus com pates de galls», 1795, 43%; AVL: →pota;

patà: ALDC: patà, puntelló, puntapeu, M96; AVL: patada; pataca: CAST: pan cocido con forma de media luna;

pato: CIVAL: «dos galls, un pato, sis colomins», 1795, 43%; ALDC: PATO, ànet, M1461; AVL: ànec;

pavorós: CIVAL: «per pavor e terror», 1356, +100%; AVL: paorós;

pechuga: ESCRIG: «pejuga», 1851, 32%; AVL: pit;

pedre: CIVAL: «molt perdents [...] e se sperave molt a pedre», 1375, +100%; ALDC: PEDRE, perde, perdre, M592; AVL: perdre;

pedregà: ALDC: graniç, graníçol, pedregà, bruixó, calabruixó, matacabra, M683; AVL: pedregada;

peixca: CIVAL: «gran peixca de llobarros», 1627, 75%; AVL: pesca;

peixcaor: CIVAL: «que tot peixcador o altre hom qui aportarà pex per mar», 1296, +100%;

peixcar: CIVAL: «dexa peixcar com Pere feu», J. Roig, 1460, +100%; AVL: pescar;

pella: CAST: pella; CIVAL: «que·s tiraven uns ab altres pelles de neu», 1585, 83%; AVL: pilot;

pelleranca: CAST: pellejo, piltrafa;

pellorfa: CAST: perfolla (hoja que cubre el fruto del maíz, especialmente cuando está seca);

penacho: DHIVAM: «plomall o penacho», J. Esteve, 1472, +100%; AVL: plomall;

pendó: CIVAL: «e nós veem lo pendó seu», Jaume I, 1380, +100%; AVL: →penó;

pendre: CIVAL: «que·l pogués pendre ab cort o menys per bare e per traydor», 1263, +100%; AVL: prendre;

péntol: CAST: andrajo, triza;

percha: CAST: pértiga;

perchar: CAST: perchar (mover una embarcación con la pértiga);

percibir: CIVAL: «de percibir trenta lliures», 1763, 49%; AVL: percebre;

pergué: DHIVAM: «hasta pergué la sòn», 1770, 47%; AVL: perdé;

perguera: CIVAL: «que·s perguera costum tan jubilosa», 1900, 22%; AVL: perdera;

permanéixer: CIVAL: «permaneixia sens fills», 1677, 65%; AVL: romandre;

permitir: CIVAL: «no permitia que portasen caravines ni pistoles», 1661, 68%; AVL: permetre;

perol: ALDC: olla, perol, caçola, topí, M341;

perturbar: CIVAL: «no perturben les aygues», 1292, +100%; AVL: pertorbar;

pesadilla: DHIVAM: «pesadilla que ve de nit», 1575, 85%; AVL: malson;

peste: CIVAL: «moren de mal de peste en aquesta ciutat», 1464, +100%; AVL: pesta;

petardo: CIVAL: «ruidós esclafit d·algun petardo», 1872, 28%; AVL: petard;

pico: CIVAL: «un corp que llansava aigua per lo pico», 1661, 68%; ALDC: PICO, bec, pic, M1450; AVL: bec;

picoretes: CAST: cosquillas; ALDC: casinogues, conetes, cosconelles, cosquilles, cosquinyoles, cuscanelles, cusquerelles, picoretes, sigolletes, M104; AVL: →cosquerelles;

piulit: CIVAL: «les terreroles saltaven de son jaç ab trist piulit» (la terrerola és una au), 1920, 19%; AVL: →piulet;

pixavins: CAST: pisaverde, presumido;

plaç: ESCRIG: «plaç», 1851, 32%; AVL: termini;

plaenter: CIVAL: «mostra·s plaenter e saludable», 1410, +100%; AVL: plaent;

plenar: CIVAL: «ser mare y plenar d·orgull y de felisitat al home», 1926, 17%; AVL: omplir;

polilla: CIVAL: «después de mort, el tragueren y se encontraren sens faltar cabell ni dent, be que el àbit polillat», 1677, 65%; AVL: arna;

polleguera: CAST: quicio;

pollós: CAST: piojoso;

polvos: CIVAL: «algunes més precises medicines: polvos, bàlsems», 1677, 65%; AVL: pols;

poqueta, a ~ nit: ALDC: a boca nit, a boqueta nit, a poca nit, a poqueta nit, entre dos clars, posta de sol, vesprà, M626;

post: CAST: tabla;

préstam: CIVAL: «la demanda del préstam», 1277, +100%; AVL: préstec;

prestamiste: ESCRIG: «prestamiste», 1851, 32%; AVL: prestador;

presunció: ESCRIG: «presunció», 1851, 32%; AVL: presumpció;

príncip: CIVAL: «aquest príncip ere perseguit», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: príncep;

pronte: CIVAL: «ho apanyaren al pronte com pogueren», 1677, 65%; ALDC: PRONTE, en seguida, aviat, enjornet, M1988; AVL: prompte;

prontitut: ESCRIG: «prontitut», 1851, 32%; AVL: promptitud;

propondre: ESCRIG: «propondre», 1851, 32%; AVL: →proposar;

provabilitat: CIVAL: «de la proposició provable, y necessaria» (de provable es deriva provabilitat), 1611, 78%; AVL: probabilitat;

provessó: ESCRIG: «provessó», 1851, 32%; ALDC: PROVESSÓ, processó, professó, M572; AVL: processó;

pues: CIVAL: «que no asistirien en dits actes, pues no se podia», 1631, 74%; AVL: doncs/puix;

puesto: CIVAL: «en lo puesto y lloch a on se sol posar», 1525, 95%; AVL: lloc;

pulir: CIVAL: «començaren a pulir les parets de ragoletes de Manisses», 1585, 83%; AVL: polir;

pulit: CIVAL: «parireu un gich pulit y blanch y ros», 1677, 65%; AVL: polit;

pundonor: CIVAL: «com era pundonorós», 1823, 37%; AVL: punt d’honor;

puntiagut: ESCRIG: «puntiagut», 1851, 32%; AVL: punxegut;

purna: CAST: chispa; ALDC: chispa, purna, espurnegall, purnegall, M311; AVL: →espurna;

quallat: CAST: cuajado, maduro;

quansevol: DHIVAM: «en cuansevol campanar», 1792, 43%; NOTA: en el «Arxiu de la Memòria Oral Valenciana» s’observa com esta és la forma viva més general, seguida per la variant consevol; AVL: qualsevol;

quartel: CIVAL: «per lo ítem del seu cuartel», 1714, 58%; AVL: quarter;

quarto: ALDC: QUARTO, dormitori, habitació, alcova, cambra, M256;

quebrantar: ESCRIG: «quebrantar», 1851, 32%; AVL: crebantar;

quebrar: CIVAL: «apunt casi de quebrar encontran·se sens dinés», 1820, 38%; AVL: crebar;

queixit: DHIVAM: «ni un queixit sels ou jamay», 1743, 53%; AVL: gemec;

qüens: CAST: dinero; ALDC: DINÉS, diners, qüens, M1849;

quet: ESCRIG: «quet», 1851, 32%; AVL: →quiet;

rabera: CAST: grupo de animales, rebaño;

rabo: CIVAL: «despajaren als perros [sic] [...] en la carabasa al rabo», 1677, 65%; ALDC: RABO, coa, cua, M1478; AVL: cua;

rama: ALDC: rama, branca, cimal, M1142;

ramat: CAST: grupo de animales, rebaño;

rant, ~ a: CAST: a ras de; DHIVAM: «el taulat lo posen rant a la paret de dalt», 1802, 41%; AVL: arran de;

rant, a ~ de: CAST: a ras de;

rata penà: ALDC: RATA PENÀ, amorzigor, monesillo, mosseguello, mosseguillo, murciego, murciélago, rateta volaora, M1620; AVL: rata penada; rato: CIVAL: «estigué molt gran rato agenollat», 1585, 83%; AVL: estona;

recialla: CAST: residuo;

recibir: CIVAL: «lo anaren a recebir a la vora del riu», J. Martorell, 1460, +100%; AVL: rebre;

rededor: DHIVAM: «un leó enmig e al rededor molts animalets», 1517, 96%; AVL: voltant;

reflexar: ESCRIG: «reflexar», 1851, 32%; AVL: reflectir;

relincho: CIVAL: «entraren lo cavall [...] prengué·s a relinchar», 1525, 95%; AVL: renill;

rellamp: ALDC: rellamp, rellàmpec, centella, llamp, M674; AVL: →llamp;

remediar: CIVAL: «clemència divina vulla remediar en les dolors», I. de Villena, 1497, 100%; AVL: remeiar;

remor: CAST: murmullo, rumor;

remorejar: CAST: producir rumor;

remostró: CAST: residuo sobrante;

remugar: CAST: refunfuñar, rumiar;

rencor: CIVAL: «guarnit de rencor», 1857, 31%; AVL: rancor;

renyó: ALDC: RENYÓ, rinyó, ronyó, M71;

rependre: CIVAL: «no anàs a la guerra [...] a rependre e increpar lo seu perque se·n fogia», A. Canals, 1395, +100%; AVL: reprendre;

repentí: CIVAL: «que spantà a molts lo tremolor de les cases, axí repentí y fort», 1556, 89%; AVL: sobtat;

reproche: CIVAL: «ésser stat vençut e sens reproche negú», J. Martorell, 1490, 100%; AVL: reprotxe;

resarcir: CIVAL: «reffer e resarcir los dans e interesses», 1430, +100%; AVL: rescabalar;

rescolar: CAST: deslizar;

respetabilitat: CIVAL: «fer més respetable la confraria y més honrrat al clavari» (de respetable es deriva respetabilitat), 1763, 49%; AVL: respectabilitat;

respetable: CIVAL: «fer més respetable la confraria y més honrrat al clavari», 1763, 49%; AVL: respectable;

respetar: CIVAL: «sens fer·se de respetar», 1748, 52%; AVL: respectar;

respetuós: ESCRIG: «respetuós», 1851, 32%; AVL: respectuós;

respiraor: ALDC: espillera, respiraor, boquera, fumaor, fumera, respiraero, respirall, ullerol, M1063; AVL: respirador;

resplandor: CIVAL: «per inestimable claretat e resplandor resplandia», 1344, +100%; AVL: resplendor;

ressoll: CAST: resuello; ESCRIG: «resoll», 1851, 32%; AVL: rossoll;

ressollar: CAST: resollar; CIVAL: «la carabaça anava que rabiava de mà en mà, sense deixar·la resollar», 1769, 48%; AVL: rossollar;

resucitar: CIVAL: «los morts resucitaren», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: ressuscitar;

retaco: CIVAL: «en lo retaco carregat de perdigons», 1891, 24%; AVL: escopeta;

retortillat: CAST: retorcido;

retrato: CIVAL: «prengueren un retrato que y havia del venerable Simó», 1585, 83%; AVL: retrat;

ribaç: CAST: ribazo;

rigurós: CIVAL: «fonch lo examen més rigurós que enchamay se havia vist», 1661, 68%; AVL: rigorós;

roçar: CIVAL: «em vullc rosar en homens sabios y doctes que algo me s·apegará», 1820, 38%; AVL: fregar;

roce: ESCRIG: «roce», 1851, 32%; AVL: frec;

roglà: CAST: corro;

roïdo: CIVAL: «gran roydo, o gran rebombori», J. Gassull, 1497, 100%; AVL: soroll;

ron: CIVAL: «els gots de ron o de negra canya», 1931, 16%; AVL: rom;

ronyós: CAST: roñoso;

rosà: ALDC: aiguage, reixiu, rosà, rocío, M680; AVL: rosada;

rosegar: CAST: roer; ALDC: ROSEGAR, M55;

rossinyol: CAST: ruiseñor; ALDC: rossinyol, russinyol, ruisenyor, ruissinyol, M1595;

rovinós: CAST: mugriento;

rubicunt: CAST: rubicundo;

rúbio: DHIVAM: «rúbio com una panolla», 1900, 22%; ALDC: RÚBIO, roig, ros, M29; AVL: ros;

rull: CAST: rizado; ALDC: ACARAGOLAT, rull, M25;

rumbo: DHIVAM: «deixaré de seguir el meu rumbo», 1789, 44%; AVL: rumb;

sabi: DHIVAM: «homens bons e sabis», 1463, +100%; AVL: savi;

sacrament: CIVAL: «pel sacrament que feyt avie», 1263, +100%; AVL: sagrament;

sacristà: CIVAL: «lo sacristà era clergue», Jaume I, 1380, +100%; ALDC: SACRISTÀ, escolà, M539; AVL: sagristà;

sacristia: CIVAL: «en la sacristia, e aquí se vist los vestiments per dir la missa», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: sagristia;

salitre: CIVAL: «mija onza de sofre e una onza de salitre», 1424, +100%; AVL: salnitre;

saludo: CIVAL: «y així el saludo me faran», 1877, 27%; AVL: salutació;

sancer: CIVAL: «era sancer, sens corrupció», A. Canals, 1395, +100%; AVL: →sencer;

sangonera: CAST: sanguijuela;

sapo: DHIVAM: «sapo de aygua», 1575, 85%; AVL: gripau;

saque: CAST: glotonería;

seguida, de ~: CIVAL: «me devia de pagar [...] o donar·me de seguida de dites herències», 1688, 64%;

seguida, en ~: CIVAL: «lo dit justícia de Algemezí ixqué de continent a la porta y enseguida sentí que tiraren un tro de scopeta», 1599, 81%; AVL: de seguida;

seguritat: CIVAL: «és de seguritat e de donar fermança», 1295, +100%; AVL: seguretat;

semana: CIVAL: «un dia de cascuna semana», 1344, +100%; AVL: setmana;

semicírcul: CIVAL: «formades estes en semi·sírcul», 1845, 33%; AVL: semicercle;

senill: CAST: carrizo;

senillar: CAST: carrizal;

sentar: CIVAL: «los que no tingueren a on sentar·se estigueren d·en peus», 1525, 95%; AVL: assentar;

séquia: ALDC: SÉQUIA, asséquia, M766;

serenar: CIVAL: «ya tenim serenat el sel polític [...] ¡Qué borrasca ha amenasat!», 1820, 38%; AVL: asserenar;

sério: CIVAL: «grave, sério y formal», 1800, 42%; AVL: seriós;

serp: ALDC: SERP, asserp, culebra, serpent, M1615;

sifra: ESCRIG: «cifra», 1851, 32%; AVL: xifra;

sigle: DHIVAM: «tants sigles pronosticada», 1623, 76%; AVL: segle;

sigué: CIVAL: «difícil no me sigué, perque allí trobí», 1752, 51%; AVL: fou/fon;

siguient: DHIVAM: «y al atre dia siguient», 1745, 52%; AVL: següent;

silló: ESCRIG: «silló», 1851, 32%; AVL: cadirot;

sinagües: ALDC: brial, enagües, sinagües, viso, M173;

síntoma: ESCRIG: «síntomes», 1851, 32%; AVL: símptoma;

sobèrbia: DHIVAM: «ab molta sobèrbia», 1690, 63%; AVL: supèrbia;

soca: ALDC: SOCA, TRONC, rabaça, rabaçó, M1139;

socarró: ESCRIG: «socarró», 1851, 32%; AVL: sorneguer;

socavar: ESCRIG: «socavar», 1851, 32%; AVL: soscavar;

sòcul: DHIVAM: «sobre un sòcul de jaspe», 1802, 41%; AVL: sòcol;

sofocar: CIVAL: «ofegar u sofocar», 1677, 65%; AVL: sufocar;

solcar: CAST: hacer surcos, surcar; ALDC: SOLC, surc, M898;

soles, com ell/ella/ells/elles a ~: CAST: en alto grado (en referencia a una cualidad); CIVAL: «enamoradís com ell a soles», 1933, 17%;

somanta: DHIVAM: «somanta [...] tunda», 1839, 34%; AVL: pallissa;

sombra: CIVAL: «la sombra del sol», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: ombra;

sombrejar: ESCRIG: «sombrejar», 1851, 32%; AVL: ombrejar;

sombrero: CIVAL: «un sombrero de vellut», 1493, +100%; ALDC: SOMBRERO, barret, M201; AVL: barret;

sometre: ESCRIG: «sometre», 1851, 32%; AVL: sotmetre;

somi: DHIVAM: «se enganya, que tot quant dic [...] no son somis», 1651, 70%; AVL: somni;

soneguera: CAST: somnolencia;

sonrisa: CIVAL: «los rostros [...] la sonrisa y el plaer en tots estaba pintat», 1820, 38%; AVL: somriure;

sonriure: CIVAL: «girant los ulls devers Tirant e prenent·se a sonriure», J. Martorell, 1490, +100%; AVL: somriure;

soport: DHIVAM: «dos soports que tenen», 1802, 41%; AVL: suport;

soportar: CIVAL: «per soportar los grans càrrecs», 1405, +100%; AVL: suportar;

sorbir: CIVAL: «sorbiu·ne un glop», J. Gassull, 1490, +100%; AVL: xuplar;

sorpendre: ESCRIG: «sorpendre», 1851, 32%; AVL: sorprendre;

sorprengut: ESCRIG: «sorprengut», 1851, 32%; AVL: sorprés;

sospecha: DHIVAM: «inquietuts, desasosiegos, debats, sospeches, desconfiances», 1748, 52%; AVL: sospita;

sospechar: DHIVAM: «perque podrien sospechar», 1756, 50%; AVL: sospitar;

sospechós: DHIVAM: «no me pareix sospechós», 1846, 33%; AVL: sospitós;

sossobra: CIVAL: «agobio, pena, y una sosobra molt gran», 1820, 38%; AVL: sotsobre;

suar: ALDC: SUAR, sugar, M138;

sucés: CIVAL: «lliure estic de mal sucés», 1650, 71%; AVL: succés;

sucessió: CIVAL: «aver segut tan desijada esta sucessió», 1677, 65%; AVL: successió;

sucessor: CIVAL: «donar fill e sucessor», 1497, 100%; AVL: successor;

sufrir: CIVAL: «sostenir e sufrir martiri», 1296, +100%; AVL: sofrir;

suja: CAST: hollín; ALDC: suja, calzim, estalzí, estalzim, follí, M316; AVL: sutja;

sumergir: CIVAL: «estava sumergit lo nom», 1525, 95%; AVL: submergir;

sumís: CIVAL: «obedix y respeta sumís les autoritats», 1820, 38%; AVL: submís;

suntuós: ESCRIG: «suntuós», 1851, 32%; AVL: sumptuós;

sunyós: CAST: ceñudo;

surgir: CIVAL: «la nau vol surgir» (surgir ací té el significat nàutic d’ancorar, una de les acepcions d’este verp), 1385, +100%; AVL: sorgir;

suro: CAST: corcho; ALDC: SURO, corcho, M1065;

susdit: CAST: susodicho; CIVAL: «paguí al susdit, per les caritats per ell donades», 1470, +100%;

suspir: CIVAL: «fort e profunde suspir que la senyora emperadriu lançà», J. Martorell, 1490, +100%; AVL: sospir;

tabaco: DHIVAM: «se posaren a pendre tabaco en fum», 1648, 71%; AVL: tabac;

taburet: DHIVAM: «taburets [...] banquet de fusta», 1612, 78%; AVL: tamboret;

tafarrer: CAST: presumido, vanidoso;

talco: CIVAL: «un espillet de talco encarnat», 1661, 68%; AVL: talc;

taleca: CAST: talega;

tambaleig: ESCRIG: «tambaleig», 1851, 32%; AVL: trontollar;

tambalejar: ESCRIG: «tambalejar», 1851, 32%; AVL: trontollar;

també: ALDC: TAMÉ, P91;

tapasol: ESCRIG: «tapasol», 1851, 32%; AVL: para-sol/tapa-sol;

tapó: DHIVAM: «una fàbrica de tapons de suro ahí davant», 1884, 26%; AVL: tap;

tararejar: DHIVAM: «el compàs que tararecha», 1892, 24%; AVL: taral·lejar;

tarquimós: CAST: cenagoso; ALDC: tarquim, ceno, charquim, cieno, solage, M717;

tarroç: DHIVAM: «tarròs [...] terrón, pedazo de tierra aplastado y duro», 1764, 49%; ALDC: TARROÇ, gassó, gleva, M709; AVL: terròs;

taulell: ALDC: manisa, rejolet, rejoleta, taulell, M282;

teatro: CIVAL: «en lo dit teatro, qui era lo loch on se feyen los jochs», A. Canals, 1395, +100%; AVL: teatre;

templança: ESCRIG: «templança», 1851, 32%; AVL: temprança;

templar: CIVAL: «tocava la guitarra, escrivia, templava una ploma», 1661, 68%; AVL: temperar;

templat: CIVAL: «un bandoler, gran lladre [...] per ser tan llaucher y templat», 1661, 68%; AVL: →temperat;

tenient: DHIVAM: «thenient del germà major de la Maestransa», 1789, 44%; AVL: tinent;

tentació: CIVAL: «qualsevol tribulació, tentació o congoxa», 1491, +100%; AVL: temptació;

tentàcul: ESCRIG: «tentàcul», 1851, 32%; AVL: tentacle;

tercianari: ESCRIG: «tercianari», 1851, 32%;

terreno: CIVAL: «el terreno tot és de roca», 1763, 49%; AVL: terreny;

tesor: CIVAL: «serà gran tesor serà rica bala», B. Fenollar, 1493, +100%; AVL: tresor;

testerola: CAST: cabeza, chola;

testic: ESCRIG: «testich», 1851, 32%; AVL: testimoni;

teulà: ALDC: TEULÀ, enteulà, terrat, teulat, M438; AVL: teulada;

teulaí: CAST: gorrión; CIVAL: «empapusar teulains», 1859, 30%; AVL: teuladí;

tio: ALDC: TIO, M520;

toldo: DHIVAM: «la vela o toldo que es posa pera cubrir els Altars», 1767, 48%; AVL: tendal;

tomata: ALDC: tomaca, tomata, M1131;

topetar: CAST: chocar, topar;

topetó: CAST: topetazo;

torment: CIVAL: «per dar·li vergonya més pena y torment», B. Fenollar, 1493, +100%; AVL: turment;

torpe: CIVAL: «em diu torpe y nésia», 1871, 28%; AVL: desmanotat;

tòs: CAST: nuca; ALDC: BASCOLL, TÒS, nuca, M31;

tòs, caure de ~: CAST: caer hacia atrás; ALDC: caure de tòs, caure d’esquena, caure de cul, caure de llom, caure de sobines, caure una culà, caure una tossà, caure una tossolonà, M618;

tou: CAST: esponjoso;

transcurrir: ESCRIG: «trascurrir [sic]», 1851, 32%; AVL: transcórrer;

transmitir: ESCRIG: «trasmitir [sic]», 1851, 32%; AVL: transmetre;

trapatroles: CAST: embustero/-os;

tratar: CIVAL: «per comunicar e tratar», 1494, +100%; AVL: tractar;

travessa: ALDC: senda, travessa, travessera, drecera, M699;

tremolí: ALDC: ariçó, tremolí, calfret, tremoló, tremolor, M135; AVL: calfred;

trencacoll, a ~: CAST: con gran esfuerzo;

trespol: CAST: techumbre;

triàngul: ESCRIG: «triàngul», 1851, 32%; AVL: triangle;

triunfal: CIVAL: «y en trihunfal carro Iesús rey de glòria», 1493, +100%; AVL: triomfal;

triunfar: CIVAL: «alegra e triunfant victòria», 1482, +100%; AVL: triomfar;

triunfo: CIVAL: «la glòria, e honra del triunfo», 1666, 68%; AVL: triomf;

tronchar: CIVAL: «una escopetada que li tronchava lo bras», 1661, 68%; AVL: trencar;

tuf: CAST: tufo;

tunant: ESCRIG: «tunant», 1851, 32%; AVL: bergant;

tuno: CIVAL: «enfermetat finchida qualsebol tuno la pasa», 1813, 39%;

turmell: ALDC: tobillo/tovillo, turmell, garró, M92;

u, la ~ * l’atre: CIVAL: «no demanarem la u a l’altre nulya», 1263, +100% (CIVAL: «emprendats la u y l'atre quedaren», 1857, 31%);

u’, ‘u, ho, eu: CIVAL: «tots se pensaven que·u digues del mort fill e ella deya·u de Ypolit», J. Martorell, 1490, +100% (CIVAL: «no eu tenien per verdader», 1661, 69%); AVL: ho (invariable);

ufanor: CAST: ufanía;

ullal: CAST: manantial;

ullet, fer l’~: ALDC: fer l’ullet, clucar l’ull, fer una ullà, guinyar l’ull, pegar una ullà, M13;

unflar: ALDC: UNFLÀ, inflà, M37;

vagarí: CAST: vago;

vàrios: CIVAL: «no havent satisfet vàrios veins les contribucions», 1848, 32%; AVL: varis;

varó: CIVAL: «fonch varó molt docte», 1661, 68%; AVL: baró;

vehícul: CIVAL: «un vehícul entre carro y tartana», 1920, 19%; AVL: vehicle;

vellut: CAST: terciopelo;

venatori: CAST: venatorio;

vengar: CIVAL: «no haveu pogut vengar la vostra injúria», V. Ferrer, 1410, +100%; AVL: venjar;

vènit, aplegar a ~: CAST: llegar a buen término;

venta: CIVAL: «donar o emprentar daus, ni tenir venta d·aquells», 1410, +100%; AVL: venda;

viage: ALDC: VEGÀ, VOLTA, camí, , viage, M593;

víbora: DHIVAM: «té unes vívores», 1680, 65%; ALDC: escurçó, víbora, sacre, vibra, M1616; AVL: escurçó/vibra;

vitat: DHIVAM: «que digués vitat», J. Esteve, 1472, +100%; AVL: veritat;

vixcut: CIVAL: «han molt vixcut he prou crexcut», J. Roig, 1460, +100%; AVL: viscut;

vixquera: CIVAL: «si ja fos mort, vixquera la sua ínclita fama», J. R. de Corella, 1460, +100%; AVL: visquera;

vixques: CIVAL: «me deixe de viure, tant com vixques», J. R. de Corella, 1460, +100%; AVL: visques;

vogar: CAST: bogar;

vore: CIVAL: «adiós, que ja no nos vorem més», 1677, 65%; AVL: →veure;

vullgué: CIVAL: «nos vullgué axí guarir», 1709, 59%; AVL: volgué;

vullguera: CIVAL: «yo vullguera que ploguera», 1891, 24%; AVL: volguera;

xàrcia: CAST: red;

xixanta: CIVAL: «la dita pena de xixanta sous», 1431, +100%; ALDC: sixanta, xixanta, sesanta, sisanta, M1966; AVL: seixanta;

ya: CIVAL: «com ya [sic] una vegada ajam a vós pregat per cartes», 1280, +100%; ALDC: YA, M1989; AVL: ja;

yo: CIVAL: «yo [sic] vos hi faré servici», 1277, +100%; ALDC: YO, M1921; AVL: jo.